Hier leest u de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op doneren aan Stichting Vrienden van Givat Haviva.

U kunt doneren aan Stichting Vrienden van Givat Haviva, statutair gevestigd te Voorschoten, en bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 24280357. Stichting Vrienden van Givat Haviva is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI, RSIN/fiscaal nummer: 806679840).

Donatievoorwaarden

Deze donatievoorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie die via www.givat-haviva.nl aan Stichting Vrienden van Givat Haviva wordt gedaan. Op voormelde website wordt de donateur gevraagd deze donatievoorwaarden te accepteren door het aanvinken van een hokje. Stichting Vrienden van Givat Haviva behoudt zich het recht voor de donatievoorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

Rechten en plichten van Stichting Vrienden van Givat Haviva

Elke betaling die via www.givat-haviva.nl door een donateur wordt gedaan komt volledig ten goede aan Stichting Vrienden van Givat Haviva en zal door Stichting Vrienden van Givat Haviva worden aangewend om bekendheid te geven aan en geld in te zamelen voor de projecten van Givat Haviva. Restitutie is niet mogelijk. Stichting Vrienden van Givat Haviva neemt passende maatregelen ter beveiliging van de overdracht van persoonlijke gegevens. Personen die namens Stichting Vrienden van Givat Haviva bevoegd zijn van deze gegevens kennis te nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan, behoudens wettelijk toegelaten uitzonderingen.

Rechten en plichten van de donateur

De donateur kan aan een donatie geen rechten ontlenen anders dan dat Stichting Vrienden van Givat Haviva de donatie zal aanwenden om bekendheid te geven aan en geld in te zamelen voor de projecten van Givat Haviva. De donateur is verplicht om zijn/haar naam en identiteit correct op te geven. De donateur zal de donatie verrichten met middelen waarover hij/zij mag beschikken en zeggenschap heeft.

Juridisch

Op uw donatie en op deze donatievoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht toepasselijk. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad van de daarmee corresponderende producten of diensten strekt. Stichting Vrienden van Givat Haviva verwerkt persoonsgegevens met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving.