De Stichting Vrienden van Givat Haviva Nederland stelt zich ten doel:

 • Bekendheid te geven in Nederland aan de projecten van Givat Haviva, middels lezingen, interviews, verstrekken van foldermateriaal, en het twee keer per jaar uitgeven van een nieuwsbrief voor donateurs en belangstellenden;
 • Geld in te zamelen voor het project Kinderen leren Kinderen.

De Stichting heeft regelmatig contact met Givat Haviva Israël en onderhoudt contacten met de vriendenkringen in de Verenigde Staten, Oostenrijk, Duitsland, Zwitserland en Frankrijk.

Het Bestuur van de Stichting bestaat uit de volgende leden:

Yvette Bours-Justus, voorzitter
Drs. Willem de Vos, penningmeester
Leonie Cramwinckel, secretaris
Ellen Prevoo- Sachs, lid
Elja Schwarz, lid

Beloningsbeleid

Bestuursleden van de Stichting ontvangen geen beloning in welke vorm dan ook.
De enige kosten die zij declareren zijn directe uitgaven die zij gedaan hebben voor bijvoorbeeld representatie (bloemen bij een opening, presentje musici bij benefietconcert, afscheid bestuurslid)
Bestuursleden declareren geen reiskosten.

Overzicht activiteiten

Het bestuur onderneemt o.a. de volgende activiteiten om zijn doelen te realiseren:

 • het onderhouden van een website
 • het versturen van een nieuwbrief, tweemaal per jaar, ca. 250 exemplaren via email
 • het organiseren van benefietconcerten
 • het houden van presentaties en lezingen
 • de verkoop van de in eigen beheer geproduceerde boekjes ‘Dromen met Lef’ en ‘Wat weegt een sneeuwvlok?’ (van dit laatste boekje zijn nog enkele exemplaren te koop)
 • het organiseren van de fototentoonstelling ‘Through others eyes’ op aansprekende plaatsen (waaronder de Domkerk in Utrecht en de Laurenskerk in Rotterdam)
 • het benaderen van landelijke politici om aandacht te vragen voor de positieve invloed en resultaten van Givat Haviva
 • het benaderen van fondsen

Hoofdpunten beleidsplan

1. Doelen van de vriendenstichting

 • het vergroten van de bekendheid van de naam van Givat Haviva in Israël en van de activiteiten en resultaten
 • het genereren van geld voor het project ‘Children teaching children’, met als jaarlijkse minimale doelstelling een bedrag van € 20.000

2. Bestuur

Het bestuur bestaat uit 7 bestuursleden die zowel beleidsbepalend als uitvoerend werk verrichten. Het bestuur wordt ondersteund door een adviseur.

3. Financieel beleid

De vriendenstichting streeft naar een jaarlijkse donatie van € 20.000 voor het project ‘Children teaching children’.
Het bestuur hecht eraan om de kosten zo laag mogelijk te houden en alleen de strikt noodzakelijke uitgaven te doen, zoals: drukkosten, porti, website, bankkosten.
Bestuursleden declareren geen reis- of andere kosten, behoudens kleine directe uitgaven voor representatie.
De kosten bedroegen in 2019 5,7 % van de opbrengsten.
Het bestuur houdt een reserve aan van € 5.000 voor onverwachte uitgaven of investeringen, bijvoorbeeld in een nieuw boekje.

4. Communicatie

Het bestuur maakt gebruik van de volgende communicatiemiddelen:

 • de website www.givat-haviva.nl
 • de halfjaarlijkse nieuwsbrief, op papier en digitaal
 • publicaties in kranten en tijdschriften

Het bestuur oriënteert zich op gebruikmaking van andere (sociale) media.

Jaarcijfers 2019

Opbrengsten (giften, boekverkoop, benefietconcert)
€ 38864,90
Bijzondere gift voor de langere termijn
€ 115.000

Kosten: € 1803

Specificatie kosten:
bank: € 155
representatie: € 36
website: € 112
social media: € 1500
 
Overgemaakt naar Givat Haviva               € 22.000

Jaarcijfers 2018

Opbrengsten (giften, boekverkoop, benefietconcert)
€ 26355,50

Kosten: € 3925

Specificatie kosten:
bank: € 289
representatie: € 23
Porto: € 191
website: € 92
Productie boek: € 2800
Concert: € 530
 
Overgemaakt naar Givat Haviva               € 28.000