De Stichting Vrienden van Givat Haviva Nederland stelt zich ten doel:

 • Bekendheid te geven in Nederland aan de projecten van Givat Haviva, middels lezingen, interviews, verstrekken van foldermateriaal, en het twee keer per jaar uitgeven van een nieuwsbrief voor donateurs en belangstellenden;
 • Geld in te zamelen voor het project Kinderen leren Kinderen.

De Stichting heeft regelmatig contact met Givat Haviva Israël en onderhoudt contacten met de vriendenkringen in de Verenigde Staten, Oostenrijk, Duitsland, Zwitserland en Frankrijk.

Het Bestuur van de Stichting bestaat uit de volgende leden:

Yvette Bours-Justus, voorzitter
Drs. Willem de Vos, penningmeester
Leonie Cramwinckel, secretaris
Merav Barzel, lid
Ellen Prevoo- Sachs, lid
Mariella de Sterke, lid
Paul Wessels, lid

Beloningsbeleid

Bestuursleden van de Stichting ontvangen geen beloning in welke vorm dan ook.
De enige kosten die zij declareren zijn directe uitgaven die zij gedaan hebben voor bijvoorbeeld representatie (bloemen bij een opening, presentje musici bij benefietconcert, afscheid bestuurslid)
Bestuursleden declareren geen reiskosten.

Overzicht activiteiten

Het bestuur onderneemt o.a. de volgende activiteiten om zijn doelen te realiseren:

 • het onderhouden van een website
 • het versturen van een nieuwsbrief, tweemaal per jaar, ca. 250 exemplaren via email
 • het organiseren van benefietconcerten
 • het houden van presentaties en lezingen
 • de verkoop van de in eigen beheer geproduceerde boekjes ‘Dromen met Lef’ en ‘Wat weegt een sneeuwvlok?’ (van dit laatste boekje zijn nog enkele exemplaren te koop)
 • het organiseren van de fototentoonstelling ‘Through others eyes’ op aansprekende plaatsen (waaronder de Domkerk in Utrecht en de Laurenskerk in Rotterdam)
 • het benaderen van landelijke politici om aandacht te vragen voor de positieve invloed en resultaten van Givat Haviva
 • het benaderen van fondsen

Activiteitenverslag 2020
In 2020 kon onze Stichting vanwege Corona geen fysieke activiteiten organiseren. Een in april geplande opening van een tentoonstelling “Through Others’ Eyes” in Rozet/Arnhem werd daarom geannuleerd. Gedurende de rest van het jaar hebben we ook geen verdere activiteiten meer gepland. Vanuit Givat Haviva Israel hebben zoomsessies plaatsgevonden om ons op de hoogte te houden van de situatie ter plaatse.
Onze lezers/donateurs zijn middels onze nieuwbrieven in september en december op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen bij Givat Haviva. Ook is er mei een extra nieuwsbrief verstuurd met het verzoek voor een speciale donatie om Givat Haviva te helpen met hun acute cash-flow probleem, veroorzaakt door het plotseling wegvallen van alle activiteiten.

Hoofdpunten beleidsplan

1. Doelen van de vriendenstichting

 • het vergroten van de bekendheid van de naam van Givat Haviva in Israël en van de activiteiten en resultaten
 • het genereren van geld voor het project ‘Children teaching children’, met als jaarlijkse minimale doelstelling een bedrag van € 20.000

Beleidsplan voor 2021/2022:

De bovengenoemde doelen blijven van toepassing. Aangezien het organiseren van fysieke activiteiten nog steeds erg onzeker is richten wij ons op digitale activiteiten:

 • Zoomsessies met kinderen en coaches van scholen die deelnemen aan het door ons ondersteunde project “Children Teaching Children”.
  Zoomsessies met studenten van de Givat Haviva International School en leerlingen van Nederlandse middelbare scholen
  Een virtuele tentoonstelling van het programma “Through Others’ Eyes”
  Het bestuur beraadt zich over de invulling van een programma rondom het 25-jarig bestaan van de stichting in november 2022.

2. Bestuur

Het bestuur bestaat uit 7 bestuursleden die zowel beleidsbepalend als uitvoerend werk verrichten. Het bestuur wordt ondersteund door een adviseur.

3. Financieel beleid

De vriendenstichting streeft naar een jaarlijkse donatie van € 20.000 voor het project ‘Children teaching children’.
Het bestuur hecht eraan om de kosten zo laag mogelijk te houden en alleen de strikt noodzakelijke uitgaven te doen, zoals: drukkosten, porti, website, bankkosten.
Bestuursleden declareren geen reis- of andere kosten, behoudens kleine directe uitgaven voor representatie.
De kosten bedroegen in 2019 5,7 % van de opbrengsten.
Het bestuur houdt een reserve aan van € 5.000 voor onverwachte uitgaven of investeringen, bijvoorbeeld in een nieuw boekje.

4. Communicatie

Het bestuur maakt gebruik van de volgende communicatiemiddelen:

 • de website www.givat-haviva.nl
 • de halfjaarlijkse nieuwsbrief, op papier en digitaal
 • publicaties in kranten en tijdschriften

Het bestuur oriënteert zich op gebruikmaking van andere (sociale) media.

Balans per 1-1-2021

Vaste Activa
Inventaris: fotopanelen € 500,-
Vlottende Activa
Voorraad boekjes € 240,-
Debiteuren € 0,-
Liquide middelen € 108.753,-

Totaal Activa € 109.493,-
 
Eigen Vermogen
Kapitaal € 109.493,-
Overige Passiva
Leningen € 0,-
Crediteuren € 0,-

Totaal Passiva € 109.493,-

Jaarcijfers 2020

Baten

Boekverkoop € 219
Giften € 15564
Totaal € 15783

Lasten

Bankkosten € 183,21
Social media € 1670
Drukwerk € 34,47
Totaal € 1887,68

Overgemaakt naar Givat Haviva               € 22.000

(Storting naar Givat Haviva, project Children Teaching Children, juni 2020)

In 2020 besloegen de kosten 11,9 % van de opbrengsten. Dat is hoger dan we gewend zijn, doordat we eenmalig hebben geïnvesteerd in een campagne via social media.

Jaarcijfers 2019

Opbrengsten (giften, boekverkoop, benefietconcert)
€ 38864,90
Bijzondere gift voor de langere termijn
€ 115.000

Kosten: € 1803

Specificatie kosten:
bank: € 155
representatie: € 36
website: € 112
social media: € 1500
 
Overgemaakt naar Givat Haviva               € 22.000

Jaarcijfers 2018

Opbrengsten (giften, boekverkoop, benefietconcert)
€ 26355,50

Kosten: € 3925

Specificatie kosten:
bank: € 289
representatie: € 23
Porto: € 191
website: € 92
Productie boek: € 2800
Concert: € 530
 
Overgemaakt naar Givat Haviva               € 28.000