De Stichting Vrienden van Givat Haviva Nederland stelt zich ten doel:

 • Bekendheid te geven in Nederland aan de projecten van Givat Haviva, middels lezingen, interviews, verstrekken van foldermateriaal, en het twee keer per jaar uitgeven van een nieuwsbrief voor donateurs en belangstellenden;
 • Geld in te zamelen voor het project Kinderen leren Kinderen.

De Stichting heeft regelmatig contact met Givat Haviva Israël en onderhoudt contacten met de vriendenkringen in de Verenigde Staten, Oostenrijk, Duitsland, Zwitserland en Frankrijk.

Het Bestuur van de Stichting bestaat uit de volgende leden:

Yvette Bours-Justus, voorzitter
Drs. Willem de Vos, penningmeester
Leonie Cramwinckel, secretaris
Ellen Prevoo- Sachs, lid
Ir. Drs. Paul Wessels, lid
Elja Schwarz, lid

Beloningsbeleid

Bestuursleden van de Stichting ontvangen geen beloning in welke vorm dan ook.
De enige kosten die zij declareren zijn directe uitgaven die zij gedaan hebben voor bijvoorbeeld representatie (bloemen bij een opening, presentje musici bij benefietconcert, afscheid bestuurslid)
Bestuursleden declareren geen reiskosten.

Overzicht activiteiten

Het bestuur onderneemt o.a. de volgende activiteiten om zijn doelen te realiseren:

 • het onderhouden van een website
 • het versturen van een nieuwbrief, tweemaal per jaar, ca. 180 exemplaren via de post en ca. 250 exemplaren via email
 • het organiseren van benefietconcerten
 • het houden van presentaties en lezingen
 • de verkoop van het in eigen beheer geproduceerde boekje ‘Wat weegt een sneeuwvlok?’
 • het organiseren van de fototentoonstelling ‘Through others eyes’ op aansprekende plaatsen (waaronder de Domkerk in Utrecht en de Laurenskerk in Rotterdam)
 • het benaderen van landelijke politici om aandacht te vragen voor de positieve invloed en resultaten van Givat Haviva
 • het benaderen van fondsen

Hoofdpunten beleidsplan

1. Doelen van de vriendenstichting

 • het vergroten van de bekendheid van de naam van Givat Haviva in Israël en van de activiteiten en resultaten
 • het genereren van geld voor het project ‘Children teaching children’, met als jaarlijkse minimale doelstelling een bedrag van € 20.000

2. Bestuur

Het bestuur bestaat uit 7 bestuursleden die zowel beleidsbepalend als uitvoerend werk verrichten. Het bestuur wordt ondersteund door een adviseur.

3. Financieel beleid

De vriendenstichting streeft naar een jaarlijkse donatie van € 20.000 voor het project ‘Children teaching children’.
Het bestuur hecht eraan om de kosten zo laag mogelijk te houden en alleen de strikt noodzakelijke uitgaven te doen, zoals: drukkosten, porti, website, bankkosten.
Bestuursleden declareren geen reis- of andere kosten, behoudens kleine directe uitgaven voor representatie.
De kosten bedragen ca. 2,5 % van de opbrengsten.
Het bestuur houdt een reserve aan van € 5.000 voor onverwachte uitgaven of investeringen, bijvoorbeeld in een nieuw boekje.

4. Samenwerking

De stichting werkt sinds eind 2016 samen met de Collectieve Israël Actie (CIA) om de kans op meer inkomsten te vergroten.
Onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst is een fee voor de CIA van 5% over de inkomsten vanwege hun inspanningen.

5. Communicatie

Het bestuur maakt gebruik van de volgende communicatiemiddelen:

 • de website www.givat-haviva.nl
 • de halfjaarlijkse nieuwsbrief, op papier en digitaal
 • publicaties in kranten en tijdschriften

Het bestuur oriënteert zich op gebruikmaking van andere (sociale) media.

Financiële verantwoording

Jaarcijfers 2013

Opbrengsten € 18.500

Specificatie:
€ 11.000 van grote donaties
€ 1.500 van kerkelijke collecten
€ 700 via boekverkoop
€ 5.300 van donateurs naar aanleiding van de nieuwsbrief

Kosten

Specificatie:
Website € 65
Bank € 160
2 nieuwsbrieven € 900

Overgemaakt naar Givat Haviva/ Havazeleth cultural center: € 17.000

Jaarcijfers 2014

Opbrengsten € 22.000

Specificatie:
grote donaties € 11.000
specifiek voor de fototentoonstelling Through others eyes: € 3.000
collecten in kerken: € 2.000
donateurs in reactie op de nieuwsbrief  € 5.200
verkoop ‘Wat weegt een sneeuwvlok?’ € 800

Kosten €  3.360

Specificatie:
bankkosten: € 164
host website: € 66
nieuwsbrieven (opmaak, druk, verzenden) € 941
eenmalige kosten tentoonstelling (foto’s, drukwerk) €  2.189

Overgemaakt naar Givat Haviva/ Havazeleth cultural center: € 17.000

Jaarcijfers 2015

Opbrengsten: € 18.969

Specificatie:
giften: € 17.761
collecteopbrengsten kerken: € 1.918
boekverkoop: € 290

Kosten: € 1.219

Specificatie:
bank: € 155
porti nieuwsbrief : € 260
drukwerk: € 595
website: € 136
banner tentoonstelling: € 54
representatie: € 19

Overgemaakt naar Givat Haviva: € 17.750

Jaarcijfers 2016

Opbrengsten: € 25.603,82

Specificatie:
Giften: € 24.637
Boekverkoop : € 967

Kosten: € 667

Specificatie:
bank: € 155
porto: € 153
website: € 66
drukwerk: € 294

Overgemaakt naar Givat Haviva               € 20.000

Balans per 1-1-2016
Vaste Activa
Inventaris: fotopanelen 1.026,-
Vlottende Activa
Voorraad boekjes 1.040,-
Debiteuren 0,-
Liquide middelen 17.166,-
Totaal Activa 19.232,-
Eigen Vermogen
Kapitaal 19.232,-
Overige Passiva
Leningen 0,-
Crediteuren 0,-
Salarissen 0,-
Totaal Passiva 19.232,-
Balans per 1-1-2017
Vaste Activa
Inventaris: fotopanelen 684,-
Vlottende Activa
Voorraad boekjes 360,-
Debiteuren 0,-
Liquide middelen 22.358,-
Totaal Activa 23.402,-
Eigen Vermogen
Kapitaal 23.402,-
Overige Passiva
Leningen 0,-
Crediteuren 0,-
Salarissen 0,-
Totaal Passiva 23.402,-