Van de bestuurstafel

Vanwege digitale problemen, gevolgd door een vakantie, ontvangt u onze nieuwsbrief dit jaar nu en niet zoals gewoonlijk in juni.

Met een paar bestuursleden woonden wij in mei een bijzonder inspirerende conferentie in Givat Haviva bij. Hierna volgt een verslag van Paul Wessels.

En zoals altijd zijn we weer onder de indruk van hun optimisme, vernieuwende inzichten, ambities en het vertrouwen dat ze op de goede weg zijn. Ondanks de ingewikkelde politieke situatie in Israel blijven zij met iedereen in gesprek. Het geeft ons het vertrouwen dat ook wij op de goede weg zijn. Na deze conferentie was er nog anderhalve dag bestemd voor het bezoeken van projecten. Zo bezochten wij een kunstgalerie in de tweede Arabische stad in Israël, Umm Al-Fahm en een mediationcenter in Bu’eine Nujeidat, zie foto’s.

Het u bekende Children Teaching Children-programma (Kinderen Leren Kinderen) blijven wij van harte ondersteunen met jaarlijks minimaal één paar Joodse en Arabische klassen.

Daarnaast vertel ik u ook graag over andere programma’s. Zoals het een paar jaren geleden gestarte programma waar leerlingen op Arabische scholen les krijgen van een Joodse leraar in mondeling Hebreeuws. Een goede beheersing van deze taal is belangrijk voor betere vooruitzichten op de arbeidsmarkt en doorstroming naar het voortgezet onderwijs.

Een nieuw programma waar men zeer enthousiast over is, is de uitwisseling van leraren voor een periode van circa 10 weken. Arabische leraren geven les op Joodse scholen en vice versa. De leraren worden door Givat Haviva begeleid en gecoacht. Momenteel doen hier 14 scholen aan mee. De bedoeling is dit verder uit te breiden. Een weliswaar al bestaand, belangrijk programma is Bara’em Hi-Tech waar getalenteerde Arabische leerlingen de kans krijgen een opleiding in de high tech te volgen.

Er is een Art residency-programma gestart waar Joodse en Arabische kunstenaars de kans krijgen aan hun portfolio te werken, nadat zij hun opleiding aan de kunstacademie hebben afgerond. In ruil hiervoor geven ze kinderen les. Dit onder leiding van het Art Center in Givat Haviva.

En natuurlijk niet te vergeten de uitermate succesvolle Givat Haviva International School (GHIS) met momenteel 140 studenten uit Armenië, Colombia, Ethiopië, Georgie, Duitsland, Ghana, Italië, Kosovo, Liberia, Mexico, Nigeria, de West Bank, Peru, Rusland, Turkije, Oekraïne, de VS, Uganda, Vietnam en natuurlijk uit Israël, waar 50% van de leerlingen vandaan komt – waarvan de helft Joods en de helft Arabisch – een opleiding volgen die toegang geeft tot universiteiten. De reeds afgestudeerden volgen studies aan diverse universiteiten in de wereld en zijn daar buitengewoon succesvol. Via een speciaal fonds kunnen wij gedurende een aantal jaren Joodse en Arabische studenten uit Israël hierbij ondersteunen.

Naast uw gift(en) bestemd voor CTC kunt u altijd aangeven een ander programma te willen ondersteunen. Kijkt u eens op de website van Givat Haviva in Israel: https://www.givathaviva.org en klik op de onderstaande videoclip van het Vredescentrum.

Graag geven we de link door naar de meest recente nieuwsbrief van Givat Haviva: https://mailchi.mp/givathaviva/6-2125680?e=1cb82869d9

Onze brochure ‘Schenken & nalaten’ is vernieuwd. U kunt de brochure lezen en downloaden via deze link:

Brochure schenken & nalaten.pdf

Namens het bestuur dank ik u bij voorbaat voor uw ruimhartige donaties en wens ik u een zonnige nazomer!

Yvette Bours-Justus

Voorzitter

Verslag van de jaarlijkse algemene conferentie in Givat Haviva

Op 22 mei jongstleden vond de jaarlijkse algemene conferentie in Givat Haviva plaats.

Vele onderwerpen waren gerelateerd aan de recente ontwikkelingen in Israel. Met een regering, die een kloof genereert tussen de verschillende bevolkingsgroepen, is het meer dan ooit essentieel dat Givat Haviva deze kloof op een effectieve wijze weet te overbruggen.

Er was een record aantal van 450 deelnemers aanwezig. De onderwerpen waren gedeeltelijk in de vorm van presentaties en gedeeltelijk in de vorm van paneldiscussies:

  • Het volgende hoofdstuk in Arabische – Joodse relaties in Israel
  • Op weg naar een betere samenleving
  • Gedeeld Leven – een Mogelijkheid – maar onder welke omstandigheden?
  • Wie wil niet het geweld in de Arabische samenleving bestrijden?
  • Wat zijn de veranderingen in Arabische – Joodse relaties in gemengde steden sinds de onlusten van mei 2022?
  • Wie is bang voor gemengde educatie?
  • Is er meer co-existentie ontstaan in de laatste 20 jaar en brengen de ontstane ‘succes-eilanden’ in de academische, hi-tech- en medische wereld een meer egalitaire samenleving?
  • Innovatie in onderwijsmodellen ter bevordering van Arabische – Joodse intersectorale educatie
  • Innovatie in onderwijsmodellen in de praktijk
  • Uitvoering van mediation-cultuur door praktijkspecialisten

Allemaal onderwerpen die een inzicht geven in de ontwikkelingen in de Israëlische maatschappij en de programma’s van Givat Haviva. Het gaat er vooral om dat de achtergestelde positie van de Arabieren in de samenleving wordt onderkend en dat de Arabische bevolking een volwaardige plek krijgt in de Israëlische samenleving. De kracht van Givat Haviva is dat zij vanuit diverse invalshoeken weet aan te sluiten op de gevoelslagen van beide bevolkingsgroepen om de verbinding tot stand te brengen met elkaar en met het land.

Paul Wessels

Bestuurslid

Dank vanuit GHIS

Givat Haviva International School bedankt onze Nederlandse vrienden die ons via een speciaal fonds zo fantastisch ondersteunen, waardoor deze twee studenten hier kunnen zijn. Alma en Mohammad blijven twee voorbeeldstudenten op GHIS. Ze zijn nu aan het eind van hun tweede jaar en hebben deelgenomen aan het voorbereidende studiejaar. Beiden realiseren zich dat ze zonder dat extra jaar niet in staat zouden zijn geweest om de studielast te managen en deel te nemen aan het sociale leven op school.

‘Het afgelopen jaar was zo verschillend van het eerste jaar. Ik heb leren studeren! Met begeleiding in time-management, zodat ik kon omgaan met een behoorlijk verzwaard lesprogramma en daarnaast de tijd vond om de belangrijke rol van schoolfotograaf op me te nemen.
Er waren dit jaar veel moeilijke dagen in Israël, met veel geweld, zowel binnen de grenzen als in Gaza en op de West Bank. Omdat wij een gemeenschap zijn van Joden en Arabieren, heeft dit natuurlijk zijn weerslag. Maar we gebruiken de handvatten die ons aangereikt zijn om de kwesties eerlijk en open te bespreken. Natuurlijk zijn we het niet atijd eens, maar we vertrouwen elkaar en we weten dat we onze mening kunnen uitspreken zonder angst voor veroordeling. En dat is bijzonder!’

‘Gedurende het eerste jaar was ik dik bevriend met vijf Arabische en een Joodse student. Dit jaar heb ik meer Joodse vrienden en ben ik vooral bevriend met studenten uit Zweden, Rusland en Oekraïne. Dit is alleen op GHIS mogelijk. Het andere grote verschil is van onderwijskundige aard. In het begin ondervond ik heel veel stress, maar mijn fantastische mentor en leraar Assaf heeft me hierin geholpen en heeft ook altijd in mij geloofd. Hij heeft het nooit opgegeven, zelfs niet toen ík het niet meer zag zitten. Ik ben erg trots op mijn scriptie met de focus op twee algoritmes die malware detecteren.

Zoals een afgestudeerde student van GHIS mij vertelde, moet ik om succes te hebben op deze school twee van de volgende drie dingen kiezen: slapen, studeren, of een sociaal leven leiden. Ik begreep volledig wat hij bedoelde. Ik kijk daarom uit naar de zomervakantie om te slapen!’

Secretariaat

Leidseweg 443
2253 JG Voorschoten
Tel: +31 (0) 6 17234543

E-mail: vrienden@givat-haviva.nl
Web: www.givat-haviva.nl

Giften
Via IBANnr.: NL72 RABO 0350 0301 46
Tgv. Stichting Vrienden van Givat Haviva

Project: Kinderen leren Kinderen

Please follow and like us:
Nieuwsbrief augustus 2023, Stichting vrienden van Givat Haviva